VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Milí návštěvníci webových stránek www.mixarch.cz., právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami mého e-shopu. Velmi mě těší, že vás nabídka na webových stránkách www.mixarch.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) zaujala. Přála bych si, aby pro vás byl nákup v e-shopu příjemně stráveným časem, abyste byli s nákupem naprosto spokojeni a přesně věděli, co v e-shopu naleznete, jak celý proces nákupu zboží od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (zkráceně jen „VOP“).

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní. Samotný proces nákupu zboží a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I.  Základní údaje o prodávajícím

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou zboží a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám bude zboží dodáno?

VI. Odstoupení od Smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Dopňující podmínky pro reklamaci nábytku „MOJOW“

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM
Jméno:                       Ing.arch.Daniela Vranová
IČ:                              451 76 591
DIČ:                            CZ6753160763
Sídlo:                          Čichnova 16 
                                   624 00 Brno

E-mail:                        info@mixarch.cz
Kontaktní osoba:          Ing.arch.Daniela Vranová
Telefon:                      +420 776 812 550

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku.
Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „
Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

Kdo je kupující?

Kupujícím je ten, kdo se mnou prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

Kdo je spotřebitelem?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

Jakou smlouvu spolu uzavíráme?

Na prodej produktů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Co je spotřebitelská smlouva?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).        

Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 

1.    Jako Kupující objednáváte zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

 

2.    POPIS ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní naleznete seznam zboží a podrobný popis jednotlivých položek a jejich případných variant a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, doby použitelnosti či trvanlivosti, pokynů ke skladování a uchovávání apod.

Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.    OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ: Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu / množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

4.    Jako Prodávající si vyhrazuji právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsem oprávněn i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bych nebyl schopen vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš e-mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátím s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.

Zboží vedeme skladem a nebo – je-li na skladě vyprodáno,  objednáváme ho pro vás u dodavatele. Dodací lhůta se tedy pohybuje v rozmezí 6-8 týdnů. Počítejte však prosím s tím, že jde opravdu o předpokládané datum, které se v některých případech může měnit vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno i ze zemí mimo EU a dodavatel nemůže zcela ovlivnit dobu dodání v závislosti na nutnosti celního odbavení a dalších vnějších okolností.

 1. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 2. Objednávat zboží přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 3. Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.                                                                                                                         

IV. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ A JAK SE PLATÍ?

 1. CENA ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena i cena. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného ze zahraničí do České republiky. Dopravné po České republice bude přičteno po vašem výběru způsobu dopravy.

   

 1. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 2. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

 3. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem  na můj bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte e-mailem, a to v podobě zálohové faktury na 100%  hodnoty objednávky (včetně dopravného ) Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti COMGATE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a onlinebankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti COMGATE údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 1. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE ZBOŽÍ DODÁNO?

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Má povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě má povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Dodací lhůta se  obvykle pohybuje mezi 6 a 8 týdny. Jedná se o orientační dodací lhůtu, která se může mírně změnit v závislosti na výrobních kapacitách. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na váš e-mail zadaný v objednávce, popř. sms zprávou. Po předání zboží přepravci v rámci ČR je dodací lhůta zpravidla do 5 pracovních dní, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

   

1.    NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní může být uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava na území České republiky zdarma. Tento limit minimální hodnoty objednávky pro dopravné zdarma je 50 tis kč.

2.    Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

3.    Vyhrazuji si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@mixarch.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Pokud toto právo využijete a odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenství., které jste spolu se zbožím obdrželi a v původním obalu. Doporučuji vám zboží pojistit.

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží v e-shopu zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže Kupující ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňuji ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

 1. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsem však povinen vám peníze vrátit dříve, než zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste zboží odeslali na adresu uvedenou v čl. I. VOP. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li vrácené  zboží poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bych vám vrátil pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

 2. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 20 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší.

 3. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a § 2161 až 2164 NOZ.

 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Spotřebiteli  i kupujícímu odpovídám za to, že se výrobní vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Upozorňuji, že při srovnání barvy dodaného zboží může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného zboží oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci.

 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám nové nebo po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.

 6. Reklamaci prosím uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@mixarch.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou.

 

VIII. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO REKLAMACI NÁBYTKU „MOJOW“

Pokud budou splněny níže uvedené podmínky uplatnění záruky, obraťte se na zákaznický servis společnosti MIXARCH.

Výrobek MOJOW musí být používán pro účely a v souladu s Návodem k použití. 

Než budete vadný výrobek vracet, musíte získat písemné schválení ze strany MOJOW. 

Společnost MOJOW posoudí, zda zjištěná vada vyžaduje či nikoli výměnu nebo opravu nábytku MOJOW.
Za tímto účelem musíte umožnit společnosti MOJOW provést zjištění případných vad, aby je mohla v rámci níže uvedené záruky napravit.

Pošlete nám proto na email  info@mixarch.cz  detailní fotografie místa závady. 

Podmínky uplatnění:
Záruku lze uplatnit výhradně v případě, že předložíte společnosti MIXARCH
originál faktury o nákupu.

Pozn.  Posíláme fakturu emailem, takže se považuje za originál ten email ?

Společnost MIXARCH si vyhrazuje právo zamítnout záruku v případě, že faktura nebude předložena. Záruka neplatí v níže uvedených případech (výčet není vyčerpávající).

 Vyloučení ze záruky
Záruka se nevztahuje mimo jiné například na níže uvedené případy:

 • Pravidelná údržba, výměna či oprava následkem běžného opotřebení.

 • Poškození způsobené vadným nafukováním.
  Vadná či nepřizpůsobená údržba.

 • Jakékoli změny nebo úpravy nábytku MOJOW. Bez předchozího písemného souhlasu od společnosti MOJOW.

 • Náklady na dopravu a všechna rizika plynoucí z dopravy, která mají přímou či nepřímou souvislost se zárukou na výrobek.

 • V případě úpravy výrobků MOJOW na zakázku při používání výrobků a materiálů uvnitř a vně nafukovací struktury.

 • Škody vzniklé nesprávným používáním, včetně a mimo jiné například (A) používání výrobku pro účely jiné, než pro které byl určen nebo používání, které je v rozporu s pokyny společnosti MOJOW ohledně správného používání a údržby a (B) instalace nebo používání v rozporu s technickými normami nebo bezpečnostními normami platnými v zemi, ve které je výrobek používán, a nevhodné nebo nesprávné instalace výrobku.

 • Škody vzniklé z oprav provedených osobou, která nebyla zaměstnancem společnosti MOJOW, nebo zákazníkem samotným.

 • Škody vzniklé z jakékoli události či případu vyšší moci či náhodné události mimo společnost MOJOW, tak jak stanoví platný zákon či legislativa.

Tato záruka se nedotýká zákonných práv zákazníka podle platné místní legislativy ani práv zákazníka vyplývajících z kupní/prodejní smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem.

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ NEBUDE ŽÁDNÁ REKLAMACE UZNÁNA.

 IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese:  info@mixarch.cz.

 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

 4. Tyto VOP jsou účinné od 19.03.2020.