Detailní informace o zpracování osobních údajů zákazníků na e-shopu mixarch.cz

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Daniela Vranová, Čichnova 385/16, 624 00 Brno-Komín.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@mixarch.cz, telefon: +420 776 812 550

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování
Účel zpracování
Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení
Další příjemci

Vyřizování objednávek

Dodání dodatečných informací, nabídek, katalogů,
informace o dodání zboží z objednávky a případné reklamace

Kontaktní a fakturační údaje

Plnění smlouvy

Do konce
reklamační lhůty
(5 let)

Přepravní služby:

Česká pošta, DPD

Zajištění
fakturace

Evidence faktur

Fakturační údaje

Právní povinnost ze zákona o DPH

10 let

Účetní

Zasílání
obchodních sdělení

Informování zákazníků o novinkách, zasílání vyžádaných nabídek, katalogů a požadovaných informací o výrobcích

E-mailová adresa

Oprávněný zájem

Do podání námitky -kliknutí na „Odhlásit se“

nejsou

Telefonická komunikace ke konkretizaci zájmu o výrobky, vyřízení objednávek a ověřování spokojenosti

Doplňující informace k zájmu projevenému na veletrzích, vyřízení objednávky a ověření spokojenosti zákazníka

Telefonní číslo

Oprávněný zájem

Do konce reklamační lhůty (5 let)

nejsou

3. Vysvětlivky a definice pojmů

„Právní tituly“ jsou zákonná odůvodnění možnosti zpracování osobních údajů a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

„Doba uložení“ vyjadřuje lhůtu, po kterou jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uložené.

„Další příjemci“ označují, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud vaše osobní údaje předáváme další straně, jsou tyto strany vázány stejnými podmínkami zpracování a diskrétností jako náš e-shop (jedná se konkrétně o komunikaci vaší adresy přepravní společnosti a k vašim fakturačním údajům má přístup naše účetní). Pokud je v tabulce uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že vaše osobní údaje nikomu nepředáváme. 

Údaje získáváme pouze přímo od zákazníků, nemáme jiný zdroj údajů.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo jakýmkoliv mezinárodním organizacím.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, získáváme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Udáním Vašich kontaktních údajů při osobním setkání na veletrzích a veletržních salonech projevujete zájem o to, být kontaktován s dodatečnými informacemi o výrobcích a jedná se o právní titul „Oprávněný zájem“ – pokud chcete, aby Vaše údaje byly vymazány, prosím, kontaktujte nás na info@mixarch.cz.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými výše.

4. Popis vašich práv při zpracovávání osobních údajů

1. Požadovat výpis
Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

2. Požadovat opravu
Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

3. Požadovat výmaz
Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

4. Požadovat omezení zpracování
Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že se jedná o přímý marketing, bude zpracování ukončeno ihned.

5. Podat námitku proti zpracování
Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

6. Odvolat souhlas se zpracováním
To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

7. Požadovat výpis v přenositelném formátu
Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

8. Podat námitku proti automatizovanému rozhodování
Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

9. Podat stížnost na dozorový úřad
V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

Jako fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány, máte k vašim osobním údajům tato práva:

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, stačí nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@mixarch.cz

Následně vám bude zasláno vyrozumění o výsledku požadavku.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady

b) odmítnout žádosti vyhovět

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.